1,449.00 inkl. Mwst.

SKU: 21551 Category:

70 na sklade

Teraz nové v sortimente*

Skladací príves: jednoduchý a praktickýHäufig gestellte Fragen

Zu den PONGAMI FAQs

* PONGAMI PFA 185 U je možné dodať len do Rakúska, ausgenommen ALDI Aktion - Zubehör wird in alle Länder geliefert

PONGAMI (PFA 185 U)

S naším skladacím prívesom PONGAMI sme sa vydali na úplne novú cestu v konštruovaní prívesov. Pongami znamená veľkorysé ložné plochy pri minimálnej potrebe miesta pri skladovaní. Pomocou nášho rafinovaného sklápacieho mechanizmu sa dá príves sklopiť jednoducho a bez vynaloženia sily. Ušetrí vám to drahocenné miesto...

€ 1.449,00 inkl. MwSt (pro Stück)

Číslo tovaru: 21551

1,449.00 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Auf Lager

S nami dostanete všetko, čo potrebujete pre svoje Pongami

Rozšírte svoje Pongami z nášho širokého sortimentu príslušenstva a zmeňte svoj skladací príves na multi-talent.
Hľadáte náhradné diely pre váš PONGAMI, takže si ho môžete tiež kúpiť u nás.

Ďalšie informácie a popisy nájdete v návode na obsluhu.

označeniehodnota
Celková hmotnosť750 kg
Úžitková záťaž575 kg
Vlastná hmotnosť175 kg
Vnútorné rozmery - dĺžka1.840 mm
Vnútorné rozmery - šírka1.180 mm
Nakladacie rozmery vnútri - výška290 mm
Výšk okrajov ložnej plochy500 mm
označeniehodnota
Typ materiáluoceľ
brzdanebrzdený
Jedna náprava / tandemJedna náprava (1 náprava)
Pneumatiky (palce)10 colné
Počet bodov uviazania4
Hydraulikažiadny
Sklápací predokžiadny
Sklápacieáno
Pongami Abmessungen
Pongami Abmessungen Aufgestellt
Pongami Abmessungen Rollwagen


  • UPOZORNENIE: Produkty Pongami nemožno v súčasnosti dodávať na Slovensko

Vyberte si príslušenstvo

Zubehör versandkostenfrei bei Direktkauf eines PONGAMI-Anhängers bei Pongratz*

Opis výrobku

Nízka plachta chráni náklad proti vetru a po asiu. Montá je rýchla a jednoduchá pomocou na ahovacích gumi iek na základové bo nice alebo na nádstavbové bo nice (artikel 21872). Na zabránenie vzniku presakovania vodou odporú ame pou i prie ne výstuhy plachty (artikel 21871).

Balenie (dx š xv): ca. 500mm x 300mm x 70mm

€ 74,80 inkl. MwSt (pro Stück)


Číslo tovaru: 21870

74.80 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Auf Lager

Opis výrobku

Výstuha plachty je montavaná prie ne v strede od jednej bo nice k druhej a bráni vzniku presakovania vody pri pou ívaní nízkej plachty (artikel 21870). Takto sa ivotnos plachty zna ne pred i a bráni vzniku a ieho za pinenia spôsobeného stojacou vodou. Dodacie mno stvo 1 kus

Balenie (dx š xv): ca. 1270mm x 150mm x 140mm

€ 36,20 inkl. MwSt (pro Stück)


Číslo tovaru: 21871

36.20 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Auf Lager

Opis výrobku

Urobte z prívesu Pongami nakladacieho majstra. S nádstavbovými bo nicami sa objem úlo ného priestoru Pongami viac ako zdvojnásobí. S vý kou 400mm spolu so sériovými základovými bo nicami vznikne vý ka lo nej plochy 700mm. Samozrejme je mo né pou it aj nízku plachtu (Artikel 21870) alebo ochrannú sie (artikel 21874) v kombinácii so 400mm vysokými nádstavbovými bo nicami. Montá ny materiál je sú as ou dodávky.

Balenie (dx š xv): ca. 2100mm x 450mm x 170mm

€ 430,40 inkl. MwSt (pro Stück)


Číslo tovaru: 21872

430.40 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Auf Lager

Downloads

Ďalšie užitočné informácie nájdete tu:
pokyny na inštaláciu

Opis výrobku

Je jedno, i lístie, záhradný odpad alebo iný náklad. Rýchlo a jednoducho namontovate ná mre ová nádstavba zvä í vý ku nakladacej plochy Pongami o 500mm. Perforovanie na stranách a elových plochách prepú a vetranie a redukuje odpor vzduchu pri jazde.

Balenie (dx š xv): ca. 2100mm x 550mm x 170mm

€ 516,70 inkl. MwSt (pro Stück)


Číslo tovaru: 21873

516.70 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Auf Lager

Downloads

Ďalšie užitočné informácie nájdete tu:
pokyny na inštaláciu

Opis výrobku

S príslu nou ochrannou sie ou zostane náklad stá na mieste, na ktorom má by : Na Va om Pongami. Búrka a vietor pri jazde nemajú viac ancu odvia predov etkým ahké predmety. To ponúka istotu Vám a za Vami idúcimi ú astníkmi dopravy. Samozrejme sa dá ochranná sie pou i aj v kombinácii s Mre ovanou nádstavbou (artikel 21873) a nádstavbovými bo nicami (artikel 21872).

Balenie (dx š xv): ca. 350mm x 310mm x 210mm

€ 32,00 inkl. MwSt (pro Stück)


Číslo tovaru: 21874

32.00 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Auf Lager

Opis výrobku

Chcete ís do vý in? S rámom plachty vo variante 900mm a k nemu pasujúcou vysokovou plachtou sa stane Pongami priestorový zázrak. Rám plachty je na jednoduchom princípe pripevnený k prívesu, plachta na iahnutá cez rám a pripevnená s ahovacou gumou o bo nice. Zadná as je vyrolovacia a ponúka jednoduchý prístup k lo nej ploche. S vysokou plachtou je aj neskladný tovar optimálne chránený proti vetru a po asiu.

€ 351,90 inkl. MwSt (pro Stück)


Číslo tovaru: 21875

351.90 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Geringer Lagerstand

Downloads

Ďalšie užitočné informácie nájdete tu:
pokyny na inštaláciu

Opis výrobku

Ochránte Vá Pongami pred po kodením a zne istením. Obal vyrobený z robusného materiálu chráni príves v sklopenom stave pred vetrom, po asím a iným zne istením. Obal vyrobený na mieru uzavriete jednoducho a rýchlo pomocou zipsu. Takto vydr í Vá Pongami roky istý a udr iavaný ako v prvý de

Balenie (dx š xv): ca. 602mm x 372mm x 268mm

€ 278,10 inkl. MwSt (pro Stück)


Číslo tovaru: 21877

278.10 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Auf Lager

Opis výrobku

S praktickým manipula ným vozíkom ostane Vá Pongami aj v sklopenom stave mobilný. Príves bude priamo pri zlo ení preklopený na manipula ný vozík a pomocou tyroch o 360° oto ných koliesoch posuvný do ubovo ného smeru. Aj na manipula nom vozíku je Pongami stále kompaktný, aby sa zmestil medzi dvere tandardnej ve kosti. Toto umo uje aj uskladnenie v dome, prípadne v pivnici, na chodbe alebo schodisku. Praktické príslu enstvo predov etkým, ke Pongami nie je mo né dokopy sklopi na skladovacom mieste.

Balenie (dx š xv): ca. 500mm x 500mm x 150mm

€ 203,90 inkl. MwSt (pro Stück)


Číslo tovaru: 21878

203.90 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Auf Lager

Downloads

Ďalšie užitočné informácie nájdete tu:
pokyny na inštaláciu

Opis výrobku

o je kraj ie ako výlet na jazero s vlastným lnom. S lnovou podlo kou sa z Pongami stane lnový príves pre lo s d kou do 4 metrov. Nalo enie je aj pre jednu osobu pomocou navijáku jednoduché a bez pou itia ve kej sily. Gumové valce vpredu a vzadu, ako aj bo né opory chránia citlivý lnový trup pred po kodením a bránia sk znutiu lna po as transportu na cestu.

Balenie (dx š xv): ca. 1300mm x 400mm x 500mm

€ 597,90 inkl. MwSt (pro Stück)


Číslo tovaru: 21880

597.90 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Geringer Lagerstand

Downloads

Ďalšie užitočné informácie nájdete tu:
pokyny na inštaláciu

Opis výrobku

S dr iakom rezervy mô e by va e rezervné koleso (artikel 21882) jednoducho na va om Pongami zafixované. U etrite si v prípade po kodenia pneumatiky as strávený h adaním servisu. Vies so sebou rezervné koleso umo uje rýchle a nekomplikované pokra ovanie v jazde. Je to význámne plus pri vycestovaní do zahrani ia alebo pri cestovaní na dlh iu vzialenos od domova.

Balenie (dx š xv): ca. 700mm x 145mm x 70mm

€ 51,30 inkl. MwSt (pro Stück)


Číslo tovaru: 21881

51.30 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Auf Lager

Downloads

Ďalšie užitočné informácie nájdete tu:
pokyny na inštaláciu

Opis výrobku

U etrite si as strávený h adaním servisu. Vies so sebou rezervné koleso umo uje rýchle a nekomplikované pokra ovanie v jazde. Je to význámne plus pri vycestovaní do zahrani ia alebo pri cestovaní na dlh iu vzialenos od domova. Pre montá na Pongami odporú ame pasujúci dr iak rezervy (artikel 21881).

Balenie (dx š xv): ca. 520mm x 520mm x 160mm

€ 96,20 inkl. MwSt (pro Stück)


Číslo tovaru: 21882

96.20 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Auf Lager

Opis výrobku

S univerzálnym nosi om je mo né lo nú kapacitu výrazne roz íri . Montá je pomocou jednoduchých závitových uzáverov priamo na bo nicu. Odstup a pozície nosi ov sú odstup ované a volite né tak, aby vedeli zapasova pre náklad. V aka vykon truovanému upev ovaciemu systému je montá mo ná aj pri pou ití nízkej plachty. Dodacie mno stvo je v pároch.

Balenie (dx š xv): ca. 1220mm x 250mm x 100mm

€ 99,40 inkl. MwSt (pro Stück)


Číslo tovaru: 21884

99.40 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Geringer Lagerstand

Downloads

Ďalšie užitočné informácie nájdete tu:
pokyny na inštaláciu

Opis výrobku

Kolíska pre motorky prerobí Pongami na prepravník motoriek. Pri jednoduchom výjazde predného kolesa zaklapne zadné rameno kolísky dopredu a fixuje tým motorku v smere jazdy a bráni jej prevráteniu. POZOR: je potrebné aj zabezpe enie nákladu pomocou gurtní. Pre jednoduch ie na- a vylo enie odporú ame prislúchajúce nájazdové rampy s nosnos ou 400kg (artikel 21886). Montá ny materiál je sú as ou dodávky.

Balenie (dx š xv): ca. 495mm x 295mm x 195mm

€ 120,80 inkl. MwSt (pro Stück)


Číslo tovaru: 21885

120.80 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Geringer Lagerstand

Downloads

Ďalšie užitočné informácie nájdete tu:
pokyny na inštaláciu

Opis výrobku

Pasujúce nájazdové rampy s maximálnou nosnos ou 400kg u ah ia na- a vylo enie vá ho Pongami. a ké náklady ako motorky, E-bicykle a pod., mô u by nalo ené bez vä ieho úsilia a pou itia ve kej sily. Dodacie mno stvo 1 kus.

Balenie (dx š xv): ca. 1700mm x 260mm x 80mm

€ 114,90 inkl. MwSt (pro Stück)


Číslo tovaru: 21886

114.90 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Geringer Lagerstand

Downloads

Ďalšie užitočné informácie nájdete tu:
pokyny na inštaláciu

Opis výrobku

Volite ná výbava -naviják s prisluchajúcim dr iakom navijáku umo ujú nenáro né na- a vylo enie vá ho Pongami. a ké náklady mô u by rýchlo pomocou navijáku nalo ené. Takisto naviják umo uje aj kontrolované vykladanie nákladu. Po as jazdy je v aka zafixovaniu navijáka bránené zo miknutiu v protismere jazdy. Dr iak navijáku je sú as ou dodávky.

Balenie (dx š xv): ca. 790mm x 260mm x 190mm

€ 146,80 inkl. MwSt (pro Stück)


Číslo tovaru: 21887

146.80 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Geringer Lagerstand

Downloads

Ďalšie užitočné informácie nájdete tu:
pokyny na inštaláciu

Opis výrobku

Zásuvný uchytávací systém slú i na zafixovanie bo níc, v prípade, e elo a - alebo dvere budú odobraté pri nadrozmernom náklade. Potrebné sú v dy 2 kusy. Dodacie mno stvo je 1 kus.

Balenie (dx š xv): ca. 535mm x 80mm x 60mm

€ 19,40 inkl. MwSt (pro Stück)


Číslo tovaru: 21888

19.40 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Auf Lager

Downloads

Ďalšie užitočné informácie nájdete tu:
pokyny na inštaláciu

Opis výrobku

Volite ná výbava - predl ovacia uchytávacia ty na uchytenie dvoch motorkových kolísok, ím mô ete va im Pongami prevá a dve motorky.

Balenie (dx š xv): ca. 320mm x 280mm x 110mm

€ 64,10 inkl. MwSt (pro Stück)


Číslo tovaru: 21990

64.10 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Geringer Lagerstand

Opis výrobku

Zais ovací kolík slú i na zafixovanie bo níc, v prípade, e elo a - alebo dvere budú odobraté pri nadrozmernom náklade. POZOR: je nutné dodr iava príslu né predpisy.

Balenie (dx š xv): ca. 1290mm x 85mm x 70mm

€ 30,90 inkl. MwSt (pro Stück)


Číslo tovaru: 21991

30.90 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Auf Lager

Downloads

Ďalšie užitočné informácie nájdete tu:
pokyny na inštaláciu

Opis výrobku

S na im skladacím prívesom PONGAMI sme vykro ili úplne novým smerom vo výrobe prívesných vozíkov. Pongami ponúka ve korysú lo nú plochu a sú asne minimálnu potrebu miesta pri svojom skladovaní. Pomocou ná ho rafinovaného skladacieho mechanizmu sa dá príves jednoducho a bez pou itia vä ej námahy zlo i . Toto etrí cenné miesto, ke nie je Pongami vyu ívaný. Vysokohodnotné komponenty, svedomitá výroba prívesov a na a láska k detailu robia z na ich prívesov dlhodobých partnerov. Vná ame do nich to najlep ie Know-how z na ej kvality, jednoduchého pou ívania a najvy ej bezpe nosti pri preprave. Rozsiahly sortiment príslu enstva robí z ná ho Pongami optimálneho spolo níka pre vo ný as, dom a záhradu. Je jedno i lo , dvojkolesové vozidlo, zelený odpad alebo nábytok pri s ahovaní Pongami uká e pri ka dej preprave svoje prednosti.

Sériové základná výbava

  • Možnosť aretácie nákladu na zaistenie nákladu
  • Gumové nápravy bez údržby,
  • oceľové blatníky
  • Multifunkčné svetlá
  • Šasi bez krútiaceho momentu
  • 13-kolíkový konektor svetla
  • stabilizátor


  • UPOZORNENIE: Produkty Pongami nemožno v súčasnosti dodávať na Slovensko

Zodpovedajúce náhradným dielom k vášmu prívesu

Opis výrobku

Blokovací čap pre oko oja prívesu vhodné pre PFA 185 U

€ 18,30 inkl. MwSt (pro Stück)


Číslo tovaru: 22016

18.30 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Auf Lager

Opis výrobku

Blatník ľavý so zásterkou vhodné pre PFA 185 U

€ 84,10 inkl. MwSt (pro Stück)


Číslo tovaru: 22017

84.10 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Geringer Lagerstand

Opis výrobku

Blatník pravý so zásterkou vhodné pre PFA 185 U

€ 84,10 inkl. MwSt (pro Stück)


Číslo tovaru: 22018

84.10 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Geringer Lagerstand

Opis výrobku

Náhradná náprava pravá vhodné pre PFA 185 U

€ 292,40 inkl. MwSt (pro Stück)


Číslo tovaru: 22019

292.40 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Geringer Lagerstand

Opis výrobku

Náhradná náprava ľavá vhodné pre PFA 185 U

€ 292,40 inkl. MwSt (pro Stück)


Číslo tovaru: 22020

292.40 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Geringer Lagerstand

Opis výrobku

Skladacia náprava vhodné pre PFA 185 U

€ 84,10 inkl. MwSt (pro Stück)


Číslo tovaru: 22021

84.10 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Geringer Lagerstand

Opis výrobku

Ťažné lano krátke vhodné pre PFA 185 U

€ 25,70 inkl. MwSt (pro Stück)


Číslo tovaru: 22022

25.70 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Auf Lager

Opis výrobku

Bočná stena ľavá a pravá vhodné pre PFA 185 U

€ 162,80 inkl. MwSt (pro Stück)


Číslo tovaru: 22023

162.80 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Geringer Lagerstand

Opis výrobku

Zadná stena vhodné pre PFA 185 U

€ 122,90 inkl. MwSt (pro Stück)


Číslo tovaru: 22024

122.90 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Geringer Lagerstand

Opis výrobku

Čelná stena vhodné pre PFA 185 U

€ 122,90 inkl. MwSt (pro Stück)


Číslo tovaru: 22025

122.90 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Geringer Lagerstand

Opis výrobku

Sťahovací uzáver vhodné pre PFA 185 U

€ 9,20 inkl. MwSt (pro Stück)


Číslo tovaru: 22026

9.20 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Auf Lager

Opis výrobku

Protikus sťahovacieho uzáveru vhodné pre PFA 185 U

€ 3,10 inkl. MwSt (pro Stück)


Číslo tovaru: 22027

3.10 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Auf Lager

Opis výrobku

Záves bočnej steny vhodné pre PFA 185 U

€ 8,40 inkl. MwSt (pro Stück)


Číslo tovaru: 22028

8.40 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Auf Lager

Opis výrobku

Záves čelnej a zadnej steny vhodné pre PFA 185 U

€ 10,10 inkl. MwSt (pro Stück)


Číslo tovaru: 22029

10.10 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Auf Lager

Opis výrobku

Blokovací čap bočnej steny vhodné pre PFA 185 U

€ 13,40 inkl. MwSt (pro Stück)


Číslo tovaru: 22030

13.40 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Derzeit kein Lagerbestand, Lieferzeit ca. zwei bis vier Wochen.

Opis výrobku

Plastové koleso vzadu bočné vhodné pre PFA 185 U

€ 11,60 inkl. MwSt (pro Stück)


Číslo tovaru: 22031

11.60 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Auf Lager

Opis výrobku

Upínacie okolo na zaistenie nákladu vhodné pre PFA 185 U

€ 2,30 inkl. MwSt (pro Stück)


Číslo tovaru: 22032

2.30 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Auf Lager

Opis výrobku

Odrazové sklo biele samolepiace vhodné pre PFA 185 U

€ 1,60 inkl. MwSt (pro Stück)


Číslo tovaru: 22033

1.60 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Auf Lager

Opis výrobku

Odrazové sklo oranžové samolepiace vhodné pre PFA 185 U

€ 1,60 inkl. MwSt (pro Stück)


Číslo tovaru: 22034

1.60 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Auf Lager

Opis výrobku

Súprava káblov 4,5m 13-pólové vhodné pre PFA 185 U

€ 30,31 inkl. MwSt (pro Stück)


Číslo tovaru: 22035

30.31 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Auf Lager

Opis výrobku

Zadné svetlo ľavé vhodné pre PFA 185 U

€ 18,20 inkl. MwSt (pro Stück)


Číslo tovaru: 22036

18.20 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Auf Lager

Opis výrobku

Zadné svetlo pravé vhodné pre PFA 185 U

€ 18,20 inkl. MwSt (pro Stück)


Číslo tovaru: 22037

18.20 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Auf Lager

Opis výrobku

Celón pre zadné svetlo pravé vhodné pre PFA 185 U

Balenie (dx š xv): ca. 240mm x 140mm x 20mm

€ 15,70 inkl. MwSt (pro Stück)


Číslo tovaru: 22038

15.70 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Auf Lager

Opis výrobku

Celón pre zadné svetlo ľavé vhodné pre PFA 185 U

Balenie (dx š xv): ca. 240mm x 140mm x 20mm

€ 15,70 inkl. MwSt (pro Stück)


Číslo tovaru: 22039

15.70 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Auf Lager

Opis výrobku

Zásterka Pongratz vhodné pre PFA 185 U

€ 6,00 inkl. MwSt (pro Stück)


Číslo tovaru: 22040

6.00 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Auf Lager

Opis výrobku

Záchytné lano vhodné pre PFA 185 U

€ 8,80 inkl. MwSt (pro Stück)


Číslo tovaru: 22041

8.80 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Auf Lager

Opis výrobku

Súprava ložísk kolies vhodné pre PFA 185 U

€ 47,60 inkl. MwSt (pro Stück)


Číslo tovaru: 22042

47.60 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Geringer Lagerstand

Opis výrobku

Podlaha zo sieťotlače vhodné pre PFA 185 U

€ 113,40 inkl. MwSt (pro Stück)


Číslo tovaru: 22043

113.40 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Geringer Lagerstand

Opis výrobku

15 ks tlačidiel plachty vhodné pre PFA 185 U

Balenie (dx š xv): ca. 20mm x 20mm x 25mm

€ 8,80 inkl. MwSt (pro Stück)


Číslo tovaru: 22044

8.80 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Auf Lager

Opis výrobku

Kostra plachty 900mm pre PFA 185 U

€ 120,70 inkl. MwSt (pro Stück)


Číslo tovaru: 22009

120.70 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Derzeit kein Lagerbestand, Lieferzeit ca. zwei bis vier Wochen.

Opis výrobku

Vysoká plachta 900mm pre PFA 185 U

Balenie (dx š xv): ca. 602mm x 372mm x 268mm

€ 294,50 inkl. MwSt (pro Stück)


Číslo tovaru: 21992

294.50 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Auf Lager

Opis výrobku

Podperné koleso s držiakom a aretačnou skrutkou vhodné pre PFA 185 U

€ 35,30 inkl. MwSt (pro Stück)


Číslo tovaru: 22011

35.30 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Auf Lager

Opis výrobku

Guľôčková spojka 60mm štvorhran vhodné pre PFA 185 U

€ 29,20 inkl. MwSt (pro Stück)


Číslo tovaru: 22012

29.20 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Auf Lager

Opis výrobku

Lanový navijak bez lana vhodné pre PFA 185 U

€ 96,20 inkl. MwSt


Číslo tovaru: 22013

96.20 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Opis výrobku

Vodiaca kladka pre vedenie lana vhodné pre PFA 185 U

€ 17,00 inkl. MwSt (pro Stück)


Číslo tovaru: 22014

17.00 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Geringer Lagerstand

Opis výrobku

Oko oja prívesu pre PFA 185 U

€ 145,00 inkl. MwSt (pro Stück)


Číslo tovaru: 22015

145.00 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Geringer Lagerstand

Opis výrobku

Ťažné lano dlhé vhodné pre PFA 185 U

€ 36,50 inkl. MwSt (pro Stück)


Číslo tovaru: 22113

36.50 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Auf Lager

Opis výrobku

Náhradná kľuka pre bočný navijak vhodné pre PFA 185 U

Balenie (dx š xv): ca. 240mm x 200mm x 40mm

€ 30,74 inkl. MwSt (pro Stück)


Číslo tovaru: 22112

30.74 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Auf Lager

Opis výrobku

Balenie (dx š xv): ca. 70mm x 60mm x 20mm

€ 7,70 inkl. MwSt (pro Stück)


Číslo tovaru: 22601

7.70 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Auf Lager

Opis výrobku

Balenie (dx š xv): ca. 100mm x 70mm x 45mm

€ 7,20 inkl. MwSt (pro Stück)


Číslo tovaru: 22490

7.20 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Geringer Lagerstand

Skladací príves Pongami