PFA 185 U

SKU: 21551 Category:

exkluzívne v spoločnosti Hofer a Aldi*

*Momentálne k dispozícii od konca februára v Rakúsku, Slovinsku, Maďarsku a Švajčiarsku.

Skladací príves: jednoduchý a praktický

S naším skladacím prívesom PONGAMI sme sa vydali na úplne novú cestu v konštruovaní prívesov. Pongami znamená veľkorysé ložné plochy pri minimálnej potrebe miesta pri skladovaní. Pomocou nášho rafinovaného sklápacieho mechanizmu sa dá príves sklopiť jednoducho a bez vynaloženia sily. Ušetrí vám to drahocenné miesto...Kúpte v spoločnosti Hofer a Aldi

Návod na obsluhu PONGAMI  • UPOZORNENIE: Produkty Pongami nemožno v súčasnosti dodávať na Slovensko

Vyberte si príslušenstvo

Opis výrobku

Nízka plachta chráni náklad proti vetru a po asiu. Montá je rýchla a jednoduchá pomocou na ahovacích gumi iek na základové bo nice alebo na nádstavbové bo nice (artikel 21872). Na zabránenie vzniku presakovania vodou odporú ame pou i prie ne výstuhy plachty (artikel 21871).

Balenie (dx š xv): ca. 500mm x 300mm x 70mm

€ 59,90


Číslo tovaru: 21870

59.90 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Opis výrobku

Výstuha plachty je montavaná prie ne v strede od jednej bo nice k druhej a bráni vzniku presakovania vody pri pou ívaní nízkej plachty (artikel 21870). Takto sa ivotnos plachty zna ne pred i a bráni vzniku a ieho za pinenia spôsobeného stojacou vodou. Dodacie mno stvo 1 kus

Balenie (dx š xv): ca. 1270mm x 150mm x 140mm

€ 27,90


Číslo tovaru: 21871

27.90 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Opis výrobku

Urobte z prívesu Pongami nakladacieho majstra. S nádstavbovými bo nicami sa objem úlo ného priestoru Pongami viac ako zdvojnásobí. S vý kou 400mm spolu so sériovými základovými bo nicami vznikne vý ka lo nej plochy 700mm. Samozrejme je mo né pou it aj nízku plachtu (Artikel 21870) alebo ochrannú sie (artikel 21874) v kombinácii so 400mm vysokými nádstavbovými bo nicami. Montá ny materiál je sú as ou dodávky.

Balenie (dx š xv): ca. 2100mm x 450mm x 170mm

€ 229,90


Číslo tovaru: 21872

229.90 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Downloads

Ďalšie užitočné informácie nájdete tu:
pokyny na inštaláciu

Opis výrobku

Je jedno, i lístie, záhradný odpad alebo iný náklad. Rýchlo a jednoducho namontovate ná mre ová nádstavba zvä í vý ku nakladacej plochy Pongami o 500mm. Perforovanie na stranách a elových plochách prepú a vetranie a redukuje odpor vzduchu pri jazde.

Balenie (dx š xv): ca. 2100mm x 550mm x 170mm

€ 259,90


Číslo tovaru: 21873

259.90 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Downloads

Ďalšie užitočné informácie nájdete tu:
pokyny na inštaláciu

Opis výrobku

S príslu nou ochrannou sie ou zostane náklad stá na mieste, na ktorom má by : Na Va om Pongami. Búrka a vietor pri jazde nemajú viac ancu odvia predov etkým ahké predmety. To ponúka istotu Vám a za Vami idúcimi ú astníkmi dopravy. Samozrejme sa dá ochranná sie pou i aj v kombinácii s Mre ovanou nádstavbou (artikel 21873) a nádstavbovými bo nicami (artikel 21872).

Balenie (dx š xv): ca. 350mm x 310mm x 210mm

€ 25,90


Číslo tovaru: 21874

25.90 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Opis výrobku

Chcete ís do vý in? S rámom plachty vo variante 900mm a k nemu pasujúcou vysokovou plachtou sa stane Pongami priestorový zázrak. Rám plachty je na jednoduchom princípe pripevnený k prívesu, plachta na iahnutá cez rám a pripevnená s ahovacou gumou o bo nice. Zadná as je vyrolovacia a ponúka jednoduchý prístup k lo nej ploche. S vysokou plachtou je aj neskladný tovar optimálne chránený proti vetru a po asiu.

€ 289,90


Číslo tovaru: 21875

289.90 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Downloads

Ďalšie užitočné informácie nájdete tu:
pokyny na inštaláciu

Opis výrobku

Ochránte Vá Pongami pred po kodením a zne istením. Obal vyrobený z robusného materiálu chráni príves v sklopenom stave pred vetrom, po asím a iným zne istením. Obal vyrobený na mieru uzavriete jednoducho a rýchlo pomocou zipsu. Takto vydr í Vá Pongami roky istý a udr iavaný ako v prvý de

Balenie (dx š xv): ca. 602mm x 372mm x 268mm

€ 219,90


Číslo tovaru: 21877

219.90 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Opis výrobku

S praktickým manipula ným vozíkom ostane Vá Pongami aj v sklopenom stave mobilný. Príves bude priamo pri zlo ení preklopený na manipula ný vozík a pomocou tyroch o 360° oto ných koliesoch posuvný do ubovo ného smeru. Aj na manipula nom vozíku je Pongami stále kompaktný, aby sa zmestil medzi dvere tandardnej ve kosti. Toto umo uje aj uskladnenie v dome, prípadne v pivnici, na chodbe alebo schodisku. Praktické príslu enstvo predov etkým, ke Pongami nie je mo né dokopy sklopi na skladovacom mieste.

Balenie (dx š xv): ca. 500mm x 500mm x 150mm

€ 119,90


Číslo tovaru: 21878

119.90 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Downloads

Ďalšie užitočné informácie nájdete tu:
pokyny na inštaláciu

Opis výrobku

o je kraj ie ako výlet na jazero s vlastným lnom. S lnovou podlo kou sa z Pongami stane lnový príves pre lo s d kou do 4 metrov. Nalo enie je aj pre jednu osobu pomocou navijáku jednoduché a bez pou itia ve kej sily. Gumové valce vpredu a vzadu, ako aj bo né opory chránia citlivý lnový trup pred po kodením a bránia sk znutiu lna po as transportu na cestu.

Balenie (dx š xv): ca. 1300mm x 400mm x 500mm

€ 439,90


Číslo tovaru: 21880

439.90 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Opis výrobku

S dr iakom rezervy mô e by va e rezervné koleso (artikel 21882) jednoducho na va om Pongami zafixované. U etrite si v prípade po kodenia pneumatiky as strávený h adaním servisu. Vies so sebou rezervné koleso umo uje rýchle a nekomplikované pokra ovanie v jazde. Je to význámne plus pri vycestovaní do zahrani ia alebo pri cestovaní na dlh iu vzialenos od domova.

Balenie (dx š xv): ca. 700mm x 145mm x 70mm

€ 39,90


Číslo tovaru: 21881

39.90 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Downloads

Ďalšie užitočné informácie nájdete tu:
pokyny na inštaláciu

Opis výrobku

U etrite si as strávený h adaním servisu. Vies so sebou rezervné koleso umo uje rýchle a nekomplikované pokra ovanie v jazde. Je to význámne plus pri vycestovaní do zahrani ia alebo pri cestovaní na dlh iu vzialenos od domova. Pre montá na Pongami odporú ame pasujúci dr iak rezervy (artikel 21881).

Balenie (dx š xv): ca. 520mm x 520mm x 160mm

€ 69,90


Číslo tovaru: 21882

69.90 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Opis výrobku

S univerzálnym nosi om je mo né lo nú kapacitu výrazne roz íri . Montá je pomocou jednoduchých závitových uzáverov priamo na bo nicu. Odstup a pozície nosi ov sú odstup ované a volite né tak, aby vedeli zapasova pre náklad. V aka vykon truovanému upev ovaciemu systému je montá mo ná aj pri pou ití nízkej plachty. Dodacie mno stvo je v pároch.

Balenie (dx š xv): ca. 1220mm x 250mm x 100mm

€ 74,90


Číslo tovaru: 21884

74.90 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Downloads

Ďalšie užitočné informácie nájdete tu:
pokyny na inštaláciu

Opis výrobku

Kolíska pre motorky prerobí Pongami na prepravník motoriek. Pri jednoduchom výjazde predného kolesa zaklapne zadné rameno kolísky dopredu a fixuje tým motorku v smere jazdy a bráni jej prevráteniu. POZOR: je potrebné aj zabezpe enie nákladu pomocou gurtní. Pre jednoduch ie na- a vylo enie odporú ame prislúchajúce nájazdové rampy s nosnos ou 400kg (artikel 21886). Montá ny materiál je sú as ou dodávky.

Balenie (dx š xv): ca. 495mm x 295mm x 195mm

€ 99,90


Číslo tovaru: 21885

99.90 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Downloads

Ďalšie užitočné informácie nájdete tu:
pokyny na inštaláciu

Opis výrobku

Pasujúce nájazdové rampy s maximálnou nosnos ou 400kg u ah ia na- a vylo enie vá ho Pongami. a ké náklady ako motorky, E-bicykle a pod., mô u by nalo ené bez vä ieho úsilia a pou itia ve kej sily. Dodacie mno stvo 1 kus.

Balenie (dx š xv): ca. 1700mm x 260mm x 80mm

€ 89,90


Číslo tovaru: 21886

89.90 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Downloads

Ďalšie užitočné informácie nájdete tu:
pokyny na inštaláciu

Opis výrobku

Volite ná výbava -naviják s prisluchajúcim dr iakom navijáku umo ujú nenáro né na- a vylo enie vá ho Pongami. a ké náklady mô u by rýchlo pomocou navijáku nalo ené. Takisto naviják umo uje aj kontrolované vykladanie nákladu. Po as jazdy je v aka zafixovaniu navijáka bránené zo miknutiu v protismere jazdy. Dr iak navijáku je sú as ou dodávky.

Balenie (dx š xv): ca. 790mm x 260mm x 190mm

€ 99,90


Číslo tovaru: 21887

99.90 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Downloads

Ďalšie užitočné informácie nájdete tu:
pokyny na inštaláciu

Opis výrobku

Zásuvný uchytávací systém slú i na zafixovanie bo níc, v prípade, e elo a - alebo dvere budú odobraté pri nadrozmernom náklade. Potrebné sú v dy 2 kusy. Dodacie mno stvo je 1 kus.

Balenie (dx š xv): ca. 535mm x 80mm x 60mm

€ 8,90


Číslo tovaru: 21888

8.90 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Downloads

Ďalšie užitočné informácie nájdete tu:
pokyny na inštaláciu

Opis výrobku

Volite ná výbava - predl ovacia uchytávacia ty na uchytenie dvoch motorkových kolísok, ím mô ete va im Pongami prevá a dve motorky.

Balenie (dx š xv): ca. 320mm x 280mm x 110mm

€ 45,00


Číslo tovaru: 21990

45.00 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Opis výrobku

Zais ovací kolík slú i na zafixovanie bo níc, v prípade, e elo a - alebo dvere budú odobraté pri nadrozmernom náklade. POZOR: je nutné dodr iava príslu né predpisy.

Balenie (dx š xv): ca. 1290mm x 85mm x 70mm

€ 25,00


Číslo tovaru: 21991

25.00 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Opis výrobku

S na im skladacím prívesom PONGAMI sme vykro ili úplne novým smerom vo výrobe prívesných vozíkov. Pongami ponúka ve korysú lo nú plochu a sú asne minimálnu potrebu miesta pri svojom skladovaní. Pomocou ná ho rafinovaného skladacieho mechanizmu sa dá príves jednoducho a bez pou itia vä ej námahy zlo i . Toto etrí cenné miesto, ke nie je Pongami vyu ívaný. Vysokohodnotné komponenty, svedomitá výroba prívesov a na a láska k detailu robia z na ich prívesov dlhodobých partnerov. Vná ame do nich to najlep ie Know-how z na ej kvality, jednoduchého pou ívania a najvy ej bezpe nosti pri preprave. Rozsiahly sortiment príslu enstva robí z ná ho Pongami optimálneho spolo níka pre vo ný as, dom a záhradu. Je jedno i lo , dvojkolesové vozidlo, zelený odpad alebo nábytok pri s ahovaní Pongami uká e pri ka dej preprave svoje prednosti.

Sériové základná výbava

  • Mo nos zakrývania zabezpe enie nákladu
  • Bezúdr bové nápravy s gumovou pru inou
  • Elastické plastové blatníky
  • multifunk né svetla
  • Podvozok bez krútiaceho momentu
  • 13-kolíková svietiaca zástr ka
  • Automatické oporné koleso
Pongami Abmessungen
Pongami Abmessungen Aufgestellt
Pongami Abmessungen Rollwagen
označeniehodnota
Celková hmotnosť750 kg
Úžitková záťaž575 kg
Vlastná hmotnosť175 kg
Vnútorné rozmery - dĺžka1.840 mm
Vnútorné rozmery - šírka1.180 mm
Nakladacie rozmery vnútri - výška290 mm
Výšk okrajov ložnej plochy500 mm
označeniehodnota
Typ materiáluoceľ
brzdaživelný
Jedna náprava / tandemJedna náprava (1 náprava)
Pneumatiky (palce)10 colné
Počet bodov uviazania4
Hydraulikažiadny
Sklápací predokžiadny
Sklápacieáno

Skladací príves Pongami