1,399.00 inkl. Mwst.

SKU: 21551 Category:

Teraz nové v sortimente*

Skladací príves: jednoduchý a praktický

PONGAMI (PFA 185 U)

S naším skladacím prívesom PONGAMI sme sa vydali na úplne novú cestu v konštruovaní prívesov. Pongami znamená veľkorysé ložné plochy pri minimálnej potrebe miesta pri skladovaní. Pomocou nášho rafinovaného sklápacieho mechanizmu sa dá príves sklopiť jednoducho a bez vynaloženia sily. Ušetrí vám to drahocenné miesto...

€ 1.399,00 inkl. MwSt

Číslo tovaru: 21551

1,399.00 inkl. Mwst.Pridať do košíka

* PONGAMI PFA 185 U je možné dodať len do Rakúska, ausgenommen ALDI Aktion

S nami dostanete všetko, čo potrebujete pre svoje Pongami

Rozšírte svoje Pongami z nášho širokého sortimentu príslušenstva a zmeňte svoj skladací príves na multi-talent.
Hľadáte náhradné diely pre váš PONGAMI, takže si ho môžete tiež kúpiť u nás.

Ďalšie informácie a popisy nájdete v návode na obsluhu.  • UPOZORNENIE: Produkty Pongami nemožno v súčasnosti dodávať na Slovensko

Vyberte si príslušenstvo

Doprava zdarma pri kúpe prívesu PONGAMI*

Opis výrobku

Nízka plachta chráni náklad proti vetru a po asiu. Montá je rýchla a jednoduchá pomocou na ahovacích gumi iek na základové bo nice alebo na nádstavbové bo nice (artikel 21872). Na zabránenie vzniku presakovania vodou odporú ame pou i prie ne výstuhy plachty (artikel 21871).

Balenie (dx š xv): ca. 500mm x 300mm x 70mm

€ 59,90 inkl. MwSt


Číslo tovaru: 21870

59.90 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Opis výrobku

Výstuha plachty je montavaná prie ne v strede od jednej bo nice k druhej a bráni vzniku presakovania vody pri pou ívaní nízkej plachty (artikel 21870). Takto sa ivotnos plachty zna ne pred i a bráni vzniku a ieho za pinenia spôsobeného stojacou vodou. Dodacie mno stvo 1 kus

Balenie (dx š xv): ca. 1270mm x 150mm x 140mm

€ 27,90 inkl. MwSt


Číslo tovaru: 21871

27.90 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Opis výrobku

Urobte z prívesu Pongami nakladacieho majstra. S nádstavbovými bo nicami sa objem úlo ného priestoru Pongami viac ako zdvojnásobí. S vý kou 400mm spolu so sériovými základovými bo nicami vznikne vý ka lo nej plochy 700mm. Samozrejme je mo né pou it aj nízku plachtu (Artikel 21870) alebo ochrannú sie (artikel 21874) v kombinácii so 400mm vysokými nádstavbovými bo nicami. Montá ny materiál je sú as ou dodávky.

Balenie (dx š xv): ca. 2100mm x 450mm x 170mm

€ 229,90 inkl. MwSt


Číslo tovaru: 21872

229.90 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Downloads

Ďalšie užitočné informácie nájdete tu:
pokyny na inštaláciu

Opis výrobku

Je jedno, i lístie, záhradný odpad alebo iný náklad. Rýchlo a jednoducho namontovate ná mre ová nádstavba zvä í vý ku nakladacej plochy Pongami o 500mm. Perforovanie na stranách a elových plochách prepú a vetranie a redukuje odpor vzduchu pri jazde.

Balenie (dx š xv): ca. 2100mm x 550mm x 170mm

€ 259,90 inkl. MwSt


Číslo tovaru: 21873

259.90 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Downloads

Ďalšie užitočné informácie nájdete tu:
pokyny na inštaláciu

Opis výrobku

S príslu nou ochrannou sie ou zostane náklad stá na mieste, na ktorom má by : Na Va om Pongami. Búrka a vietor pri jazde nemajú viac ancu odvia predov etkým ahké predmety. To ponúka istotu Vám a za Vami idúcimi ú astníkmi dopravy. Samozrejme sa dá ochranná sie pou i aj v kombinácii s Mre ovanou nádstavbou (artikel 21873) a nádstavbovými bo nicami (artikel 21872).

Balenie (dx š xv): ca. 350mm x 310mm x 210mm

€ 25,90 inkl. MwSt


Číslo tovaru: 21874

25.90 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Opis výrobku

Chcete ís do vý in? S rámom plachty vo variante 900mm a k nemu pasujúcou vysokovou plachtou sa stane Pongami priestorový zázrak. Rám plachty je na jednoduchom princípe pripevnený k prívesu, plachta na iahnutá cez rám a pripevnená s ahovacou gumou o bo nice. Zadná as je vyrolovacia a ponúka jednoduchý prístup k lo nej ploche. S vysokou plachtou je aj neskladný tovar optimálne chránený proti vetru a po asiu.

€ 289,90 inkl. MwSt


Číslo tovaru: 21875

289.90 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Downloads

Ďalšie užitočné informácie nájdete tu:
pokyny na inštaláciu

Opis výrobku

Ochránte Vá Pongami pred po kodením a zne istením. Obal vyrobený z robusného materiálu chráni príves v sklopenom stave pred vetrom, po asím a iným zne istením. Obal vyrobený na mieru uzavriete jednoducho a rýchlo pomocou zipsu. Takto vydr í Vá Pongami roky istý a udr iavaný ako v prvý de

Balenie (dx š xv): ca. 602mm x 372mm x 268mm

€ 219,90 inkl. MwSt


Číslo tovaru: 21877

219.90 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Opis výrobku

S praktickým manipula ným vozíkom ostane Vá Pongami aj v sklopenom stave mobilný. Príves bude priamo pri zlo ení preklopený na manipula ný vozík a pomocou tyroch o 360° oto ných koliesoch posuvný do ubovo ného smeru. Aj na manipula nom vozíku je Pongami stále kompaktný, aby sa zmestil medzi dvere tandardnej ve kosti. Toto umo uje aj uskladnenie v dome, prípadne v pivnici, na chodbe alebo schodisku. Praktické príslu enstvo predov etkým, ke Pongami nie je mo né dokopy sklopi na skladovacom mieste.

Balenie (dx š xv): ca. 500mm x 500mm x 150mm

€ 119,90 inkl. MwSt


Číslo tovaru: 21878

119.90 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Downloads

Ďalšie užitočné informácie nájdete tu:
pokyny na inštaláciu

Opis výrobku

o je kraj ie ako výlet na jazero s vlastným lnom. S lnovou podlo kou sa z Pongami stane lnový príves pre lo s d kou do 4 metrov. Nalo enie je aj pre jednu osobu pomocou navijáku jednoduché a bez pou itia ve kej sily. Gumové valce vpredu a vzadu, ako aj bo né opory chránia citlivý lnový trup pred po kodením a bránia sk znutiu lna po as transportu na cestu.

Balenie (dx š xv): ca. 1300mm x 400mm x 500mm

€ 439,90 inkl. MwSt


Číslo tovaru: 21880

439.90 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Downloads

Ďalšie užitočné informácie nájdete tu:
pokyny na inštaláciu

Opis výrobku

S dr iakom rezervy mô e by va e rezervné koleso (artikel 21882) jednoducho na va om Pongami zafixované. U etrite si v prípade po kodenia pneumatiky as strávený h adaním servisu. Vies so sebou rezervné koleso umo uje rýchle a nekomplikované pokra ovanie v jazde. Je to význámne plus pri vycestovaní do zahrani ia alebo pri cestovaní na dlh iu vzialenos od domova.

Balenie (dx š xv): ca. 700mm x 145mm x 70mm

€ 39,90 inkl. MwSt


Číslo tovaru: 21881

39.90 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Downloads

Ďalšie užitočné informácie nájdete tu:
pokyny na inštaláciu

Opis výrobku

U etrite si as strávený h adaním servisu. Vies so sebou rezervné koleso umo uje rýchle a nekomplikované pokra ovanie v jazde. Je to význámne plus pri vycestovaní do zahrani ia alebo pri cestovaní na dlh iu vzialenos od domova. Pre montá na Pongami odporú ame pasujúci dr iak rezervy (artikel 21881).

Balenie (dx š xv): ca. 520mm x 520mm x 160mm

€ 69,90 inkl. MwSt


Číslo tovaru: 21882

69.90 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Opis výrobku

S univerzálnym nosi om je mo né lo nú kapacitu výrazne roz íri . Montá je pomocou jednoduchých závitových uzáverov priamo na bo nicu. Odstup a pozície nosi ov sú odstup ované a volite né tak, aby vedeli zapasova pre náklad. V aka vykon truovanému upev ovaciemu systému je montá mo ná aj pri pou ití nízkej plachty. Dodacie mno stvo je v pároch.

Balenie (dx š xv): ca. 1220mm x 250mm x 100mm

€ 74,90 inkl. MwSt


Číslo tovaru: 21884

74.90 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Downloads

Ďalšie užitočné informácie nájdete tu:
pokyny na inštaláciu

Opis výrobku

Kolíska pre motorky prerobí Pongami na prepravník motoriek. Pri jednoduchom výjazde predného kolesa zaklapne zadné rameno kolísky dopredu a fixuje tým motorku v smere jazdy a bráni jej prevráteniu. POZOR: je potrebné aj zabezpe enie nákladu pomocou gurtní. Pre jednoduch ie na- a vylo enie odporú ame prislúchajúce nájazdové rampy s nosnos ou 400kg (artikel 21886). Montá ny materiál je sú as ou dodávky.

Balenie (dx š xv): ca. 495mm x 295mm x 195mm

€ 99,90 inkl. MwSt


Číslo tovaru: 21885

99.90 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Downloads

Ďalšie užitočné informácie nájdete tu:
pokyny na inštaláciu

Opis výrobku

Pasujúce nájazdové rampy s maximálnou nosnos ou 400kg u ah ia na- a vylo enie vá ho Pongami. a ké náklady ako motorky, E-bicykle a pod., mô u by nalo ené bez vä ieho úsilia a pou itia ve kej sily. Dodacie mno stvo 1 kus.

Balenie (dx š xv): ca. 1700mm x 260mm x 80mm

€ 89,90 inkl. MwSt


Číslo tovaru: 21886

89.90 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Downloads

Ďalšie užitočné informácie nájdete tu:
pokyny na inštaláciu

Opis výrobku

Volite ná výbava -naviják s prisluchajúcim dr iakom navijáku umo ujú nenáro né na- a vylo enie vá ho Pongami. a ké náklady mô u by rýchlo pomocou navijáku nalo ené. Takisto naviják umo uje aj kontrolované vykladanie nákladu. Po as jazdy je v aka zafixovaniu navijáka bránené zo miknutiu v protismere jazdy. Dr iak navijáku je sú as ou dodávky.

Balenie (dx š xv): ca. 790mm x 260mm x 190mm

€ 99,90 inkl. MwSt


Číslo tovaru: 21887

99.90 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Downloads

Ďalšie užitočné informácie nájdete tu:
pokyny na inštaláciu

Opis výrobku

Zásuvný uchytávací systém slú i na zafixovanie bo níc, v prípade, e elo a - alebo dvere budú odobraté pri nadrozmernom náklade. Potrebné sú v dy 2 kusy. Dodacie mno stvo je 1 kus.

Balenie (dx š xv): ca. 535mm x 80mm x 60mm

€ 8,90 inkl. MwSt


Číslo tovaru: 21888

8.90 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Downloads

Ďalšie užitočné informácie nájdete tu:
pokyny na inštaláciu

Opis výrobku

Volite ná výbava - predl ovacia uchytávacia ty na uchytenie dvoch motorkových kolísok, ím mô ete va im Pongami prevá a dve motorky.

Balenie (dx š xv): ca. 320mm x 280mm x 110mm

€ 45,00 inkl. MwSt


Číslo tovaru: 21990

45.00 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Opis výrobku

Zais ovací kolík slú i na zafixovanie bo níc, v prípade, e elo a - alebo dvere budú odobraté pri nadrozmernom náklade. POZOR: je nutné dodr iava príslu né predpisy.

Balenie (dx š xv): ca. 1290mm x 85mm x 70mm

€ 25,00 inkl. MwSt


Číslo tovaru: 21991

25.00 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Downloads

Ďalšie užitočné informácie nájdete tu:
pokyny na inštaláciu

Opis výrobku

S na im skladacím prívesom PONGAMI sme vykro ili úplne novým smerom vo výrobe prívesných vozíkov. Pongami ponúka ve korysú lo nú plochu a sú asne minimálnu potrebu miesta pri svojom skladovaní. Pomocou ná ho rafinovaného skladacieho mechanizmu sa dá príves jednoducho a bez pou itia vä ej námahy zlo i . Toto etrí cenné miesto, ke nie je Pongami vyu ívaný. Vysokohodnotné komponenty, svedomitá výroba prívesov a na a láska k detailu robia z na ich prívesov dlhodobých partnerov. Vná ame do nich to najlep ie Know-how z na ej kvality, jednoduchého pou ívania a najvy ej bezpe nosti pri preprave. Rozsiahly sortiment príslu enstva robí z ná ho Pongami optimálneho spolo níka pre vo ný as, dom a záhradu. Je jedno i lo , dvojkolesové vozidlo, zelený odpad alebo nábytok pri s ahovaní Pongami uká e pri ka dej preprave svoje prednosti.

Sériové základná výbava

  • Možnosť aretácie nákladu na zaistenie nákladu
  • Gumové nápravy bez údržby,
  • oceľové blatníky
  • Multifunkčné svetlá
  • Šasi bez krútiaceho momentu
  • 13-kolíkový konektor svetla
  • stabilizátor


  • UPOZORNENIE: Produkty Pongami nemožno v súčasnosti dodávať na Slovensko

Zodpovedajúce náhradným dielom k vášmu prívesu

Opis výrobku

Blokovací čap pre oko oja prívesu vhodné pre PFA 185 U

€ 15,00 inkl. MwSt


Číslo tovaru: 22016

15.00 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Opis výrobku

Blatník ľavý so zásterkou vhodné pre PFA 185 U

€ 69,00 inkl. MwSt


Číslo tovaru: 22017

69.00 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Opis výrobku

Blatník pravý so zásterkou vhodné pre PFA 185 U

€ 69,00 inkl. MwSt


Číslo tovaru: 22018

69.00 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Opis výrobku

Náhradná náprava pravá vhodné pre PFA 185 U

€ 240,00 inkl. MwSt


Číslo tovaru: 22019

240.00 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Opis výrobku

Náhradná náprava ľavá vhodné pre PFA 185 U

€ 240,00 inkl. MwSt


Číslo tovaru: 22020

240.00 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Opis výrobku

Skladacia náprava vhodné pre PFA 185 U

€ 69,00 inkl. MwSt


Číslo tovaru: 22021

69.00 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Opis výrobku

Ťažné lano krátke vhodné pre PFA 185 U

€ 21,00 inkl. MwSt


Číslo tovaru: 22022

21.00 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Opis výrobku

Bočná stena ľavá a pravá vhodné pre PFA 185 U

€ 110,00 inkl. MwSt


Číslo tovaru: 22023

110.00 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Opis výrobku

Zadná stena vhodné pre PFA 185 U

€ 83,00 inkl. MwSt


Číslo tovaru: 22024

83.00 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Opis výrobku

Čelná stena vhodné pre PFA 185 U

€ 83,00 inkl. MwSt


Číslo tovaru: 22025

83.00 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Opis výrobku

Sťahovací uzáver vhodné pre PFA 185 U

€ 7,50 inkl. MwSt


Číslo tovaru: 22026

7.50 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Opis výrobku

Protikus sťahovacieho uzáveru vhodné pre PFA 185 U

€ 2,50 inkl. MwSt


Číslo tovaru: 22027

2.50 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Opis výrobku

Záves bočnej steny vhodné pre PFA 185 U

€ 6,90 inkl. MwSt


Číslo tovaru: 22028

6.90 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Opis výrobku

Záves čelnej a zadnej steny vhodné pre PFA 185 U

€ 8,30 inkl. MwSt


Číslo tovaru: 22029

8.30 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Opis výrobku

Blokovací čap bočnej steny vhodné pre PFA 185 U

€ 11,00 inkl. MwSt


Číslo tovaru: 22030

11.00 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Opis výrobku

Plastové koleso vzadu bočné vhodné pre PFA 185 U

€ 9,50 inkl. MwSt


Číslo tovaru: 22031

9.50 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Opis výrobku

Upínacie okolo na zaistenie nákladu vhodné pre PFA 185 U

€ 1,90 inkl. MwSt


Číslo tovaru: 22032

1.90 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Opis výrobku

Odrazové sklo biele samolepiace vhodné pre PFA 185 U

€ 1,30 inkl. MwSt


Číslo tovaru: 22033

1.30 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Opis výrobku

Odrazové sklo oranžové samolepiace vhodné pre PFA 185 U

€ 1,30 inkl. MwSt


Číslo tovaru: 22034

1.30 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Opis výrobku

Súprava káblov 4,5m 13-pólové vhodné pre PFA 185 U

€ 24,90 inkl. MwSt


Číslo tovaru: 22035

24.90 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Opis výrobku

Zadné svetlo ľavé vhodné pre PFA 185 U

€ 14,90 inkl. MwSt


Číslo tovaru: 22036

14.90 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Opis výrobku

Zadné svetlo pravé vhodné pre PFA 185 U

€ 14,90 inkl. MwSt


Číslo tovaru: 22037

14.90 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Opis výrobku

Celón pre zadné svetlo pravé vhodné pre PFA 185 U

Balenie (dx š xv): ca. 240mm x 140mm x 20mm

€ 12,90 inkl. MwSt


Číslo tovaru: 22038

12.90 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Opis výrobku

Celón pre zadné svetlo ľavé vhodné pre PFA 185 U

Balenie (dx š xv): ca. 240mm x 140mm x 20mm

€ 12,90 inkl. MwSt


Číslo tovaru: 22039

12.90 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Opis výrobku

Zásterka Pongratz vhodné pre PFA 185 U

€ 4,90 inkl. MwSt


Číslo tovaru: 22040

4.90 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Opis výrobku

Záchytné lano vhodné pre PFA 185 U

€ 7,20 inkl. MwSt


Číslo tovaru: 22041

7.20 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Opis výrobku

Súprava ložísk kolies vhodné pre PFA 185 U

€ 39,00 inkl. MwSt


Číslo tovaru: 22042

39.00 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Opis výrobku

Podlaha zo sieťotlače vhodné pre PFA 185 U

€ 93,00 inkl. MwSt


Číslo tovaru: 22043

93.00 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Opis výrobku

15 ks tlačidiel plachty vhodné pre PFA 185 U

Balenie (dx š xv): ca. 20mm x 20mm x 25mm

€ 7,20 inkl. MwSt


Číslo tovaru: 22044

7.20 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Opis výrobku

Kostra plachty 900mm pre PFA 185 U

€ 99,00 inkl. MwSt


Číslo tovaru: 22009

99.00 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Opis výrobku

Vysoká plachta 900mm pre PFA 185 U

Balenie (dx š xv): ca. 602mm x 372mm x 268mm

€ 199,00 inkl. MwSt


Číslo tovaru: 21992

199.00 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Opis výrobku

Podperné koleso s držiakom a aretačnou skrutkou vhodné pre PFA 185 U

€ 29,00 inkl. MwSt


Číslo tovaru: 22011

29.00 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Opis výrobku

Guľôčková spojka 60mm štvorhran vhodné pre PFA 185 U

€ 24,00 inkl. MwSt


Číslo tovaru: 22012

24.00 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Opis výrobku

Lanový navijak bez lana vhodné pre PFA 185 U

€ 79,00 inkl. MwSt


Číslo tovaru: 22013

79.00 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Opis výrobku

Vodiaca kladka pre vedenie lana vhodné pre PFA 185 U

€ 14,00 inkl. MwSt


Číslo tovaru: 22014

14.00 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Opis výrobku

Oko oja prívesu pre PFA 185 U

€ 119,00 inkl. MwSt


Číslo tovaru: 22015

119.00 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Opis výrobku

Ťažné lano dlhé vhodné pre PFA 185 U

€ 30,00 inkl. MwSt


Číslo tovaru: 22113

30.00 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Opis výrobku

Náhradná kľuka pre bočný navijak vhodné pre PFA 185 U

Balenie (dx š xv): ca. 240mm x 200mm x 40mm

€ 24,90 inkl. MwSt


Číslo tovaru: 22112

24.90 inkl. Mwst.Pridať do košíka

Pongami Abmessungen
Pongami Abmessungen Aufgestellt
Pongami Abmessungen Rollwagen
označenie hodnota
Celková hmotnosť 750 kg
Úžitková záťaž 575 kg
Vlastná hmotnosť 175 kg
Vnútorné rozmery - dĺžka 1.840 mm
Vnútorné rozmery - šírka 1.180 mm
Nakladacie rozmery vnútri - výška 290 mm
Výšk okrajov ložnej plochy 500 mm
označenie hodnota
Typ materiálu oceľ
brzda živelný
Jedna náprava / tandem Jedna náprava (1 náprava)
Pneumatiky (palce) 10 colné
Počet bodov uviazania 4
Hydraulika žiadny
Sklápací predok žiadny
Sklápacie áno

Skladací príves Pongami